Kallelse till Distriktets årsmöte

Hässleholm 191204

Kallelse till årsmöte för EFS i Sydsverige

EFS i Sydsverige håller årsmöte lördagen den 25 april 2020.

Enligt stadgarna gäller följande för representation vid årsmötet:

4.3.1 Ansluten EFS-förening äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud för de första 50 medlemmarna och därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Med medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar och medlemmar i aktiviteter. Ombuden väljs av de direkta medlemmarna och kan endast utses bland dessa.

4.3.2 Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara representerad genom ett ombud.

4.3.3 Ansluten annan förening äger rätt att vara representerad genom ett ombud.

Motion skall inges till styrelsen senast fyra månader före årsmötet,

OBS den 25 december 2019. Styrelsen skall avge yttrande över varje motion.

Program presenteras på hemsidan, i distriktstidningen Livsluft och sänds ut med handlingar till föreningarna.

Jan Ebefeldt
Ordförande distriktsstyrelsen
EFS i Sydsverige