Om EFS

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse

Det betyder att vi anser att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus som inkarnerad, korsfäst och uppstånden. Det är enbart genom tron på Honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud.

Det betyder också att vi markerar sambandet med den förnyelse i kyrkan som Luthers reformation på 1500-talet innebar. Martin Luther betonade att det Jesus Kristus gjort var det viktigaste i Bibeln.

Vi tror att...
…  människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med andra människor och med Honom.
…  det inte blev som Gud hade tänkt, eftersom människan valde att gå sin egen väg. Vi har kommit bort från Gud, från varandra och även från oss själva.
…  Gud har sänt oss sin egen son, Jesus Kristus, för att vi ska få kontakt med Gud, varandra och vår egen verkliga identitet igen. Jesus offrade sitt liv för att gemenskapen mellan Gud och oss skulle återupprättas.
…  det viktigaste i kristen tro är vad Jesus har gjort, framförallt Hans död och uppståndelse. Det är ett glatt budskap som talar om att det finns en väg tillbaka till Gud, genom tron på Jesus.
…  Gud har kommit till oss genom Jesus. Idag möter vi Honom i Bibeln, som är Guds ord till oss, i dopet och i nattvarden. Jesus har även skänkt oss Hjälparen, den helige Ande, som bor i oss och arbetar för att fördjupa vår gemenskap med vår skapare och frälsare. Jesus har också lovat att där vi samlas i Hans namn, där är Han med oss. Därför är gudstjänsten en värdefull mötesplats.

EFS organisation

EFS har funnits sedan 1856 och består idag av cirka 16.000 människor som är medlemmar i någon av de 350 missionsföreningar som finns spridda över landet. Vårt gemensamma mål är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

I EFS olika verksamheter runt om i Sverige engageras totalt ungefär 50.000 personer, exempelvis i gudstjänster, barn- och ungdomsarbete, undervisning, sång o musik, missions- och nödhjälpsarbete och mycket annat.

EFS är demokratiskt uppbyggt. Missionsföreningarna utser ombud till EFS årsmöte, vilket är EFS högsta beslutande organ. Där väljes styrelse och fastställes budget för det nationella arbetet. EFS medlemmar tar tillsammans ansvar för ekonomin både nationellt, regionalt och lokalt genom frivilliga gåvor och kollekter.

EFS nationella expedition är belägen i Uppsala, och EFS nuvarande missionsföreståndare heter Stefan Holmström.

Johannelunds Teologiska Högskola i Uppsala, som drivs av EFS, utbildar präster och missionärer för tjänst i EFS, men även för Svenska Kyrkan.

EFS har sedan 1861 även bedrivit arbete utanför Sveriges gränser och bedriver idag internationellt missionsarbete i bland annat Etiopien, Eritrea, Tanzania och Indien.

EFS arbete i Sverige är indelat i sju distrikt där EFS Sydsverige är ett av dessa.

EFS Sydsverige

EFS i Sydsverige bildades 1997 då de två EFS-distrikten ”EFS i Västra Skåne” och ”EFS i Östra Skåne och Blekinge” slogs ihop. De båda tidigare distrikten hade i sin tur sin grund i de äldre regionala strukturerna ”Västra Skånes Missionsförening” (bildad 1856) och ”Centralföreningen för Södra Skånes evangelisk-lutherska missionsföreningar” respektive ”Kristianstads Traktatsällskap” (bildat 1855).

Distriktet…

  • är den regionala struktur inom vilken EFS missionsföreningar i Skåne och Blekinge samarbetar.
  • består för närvarande av ungefär 50 missionsföreningar, med ca 2.000 direkta medlemmar. I missionsföreningarnas olika verksamheter engageras varje år ca 7.000 personer. Av distriktets missionsföreningar är fem samarbetskyrkor med Svenska kyrkan som samarbetspartner. Det finns även några föreningar som arbetar i samverkan med Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan.
  • leds av en styrelse som består av 11 ledamöter. Styrelsen är utsedd av EFS Sydsveriges årsmöte till vilket anslutna föreningar sänder ombud. Vid årsmötet tas även beslut om budget och verksamhetsplan för distriktets gemensamma arbete.
  • har sin expedition i Hässleholm. På expeditionen finns förutom distriktsföreståndare och distriktssekreterare även barn- och ungdomsorganisationen Salts regionalt anställda
  • planerar och genomför det arbete som årsmötet fattat beslut om.
  • arbetar med allt sådant som de enskilda missionsföreningarna saknar resurser för att själv kunna göra. Därför arbetar EFS i Sydsverige med konfirmandarbete, läger, ekonomi och personalärenden. EFS Sydsverige har även en stödfunktion med uppgiften att inspirera och utveckla arbetet i missionsföreningarna.

Missionsföreningar

Missionsföreningen är ryggraden i EFS. Det är i missionsföreningen som de flesta av EFS medlemmar finns och det är också där som det mesta av EFS verksamhet bedrivs.

I stadgarna för missionsföreningen står det att föreningen har i uppgift att:

  • befästa och fördjupa medlemmarnas tro,
  • hjälpa andra att tro,
  • inspirera medlemmarna till vittnesbörd och tjänst i församlingslivet och i samhället.

Dessa tre uppgifter försöker missionsföreningen fullfölja genom den verksamhet som föreningen bedriver. Verksamheten kan se väldigt olika ut på olika platser beroende på behoven i föreningen och i omgivningen. I föreningen finns oftast mindre grupper som vänder sig särskilt till till exempel barn, ungdomar, äldre och musiker.

Är du med i en missionsförening redan så kan du fråga missionsföreningens ordförande hur just din förening arbetar med att fullfölja uppgiften ovan. Du kan också fråga vad du kan bidra med.

Är du inte medlem i en missionsförening men är intresserad av att veta mer, så kan du kontakta EFS Sydsveriges distriktsexpedition för att få reda på vart din närmaste missionsförening finns

EFS Sydsverige & Svenska kyrkan i Lunds stift

EFS är ingen frikyrka utan är en del av Svenska kyrkan. Allt EFS arbete betraktas som en del av Svenska kyrkans arbete, om än bedrivet under självständiga former. Eftersom EFS på många sätt påminner om frikyrkorörelsen, såväl vad gäller spiritualitet som verksamhetsformer, så har EFS en unik roll som ekumenisk brobyggare.

EFS har alltid varit en del av Svenska kyrkan. 1989/1990 bekräftades detta förhållande i ett samverkansavtal där det bland annat står:

”Svenska kyrkan och EFS förnyar ömsesidigt sin gemenskap i en och samma kyrka med full andlig enhet och solidaritet. Svenska kyrkan erkänner fullt ut det arbete som EFS bedriver som en del av kyrkans arbete. EFS å sin sida bekräftar sin samhörighet med Svenska kyrkan.”

Detta avtal fick bland annat till följd att EFS pastorer vigdes till präster i Svenska kyrkan, dock med förbehållet att de utövar sitt ämbete inom EFS.

Andra uttryck för detta förhållande är att fem av distriktets missionsföreningar, som nämnts ovan, verkar inom ramen för samarbetskyrkor tillsammans med Svenska kyrkans församlingar. EFS distriktsföreståndare sitter med i Lunds stifts prostmöte och ses där som ett slags icke-territoriell kontraktsprost med ansvar för EFS arbete i stiftet. Representanter för EFS i Sydsverige och Lunds stift träffas även regelbundet i samarbetsrådet EFS Sydsverige/Svenska kyrkan i Lunds stift där gemensamma angelägenheter behandlas.

Förutom dessa överläggningar på distrikts-/stiftsnivå finns även nationella samarbetsorgan och lokalt sker samtal, samordning och samverkan mellan respektive EFS missionsförening och Svenska kyrkans församling.

Vi tror att det i framtidens kyrka behövs folkrörelser som med Kristus i centrum bekräftar och bemyndigar den enskilde kristne till delaktighet. Det uppdrag som EFS är bärare av är tillämpbart långt utanför det EFS som finns idag. Vi behöver därför koncentrera oss på att främja utveckling och nyetableringar.