Vägledning Covid-19

Uppdaterad 220112

Från den 12 januari gäller nya restriktioner kring Corona-pandemin. Detta är EFS och Salts rekommendationer för lokala sammanhang. Texten uppdateras löpande.

Sammanfattning av nuvarande restriktioner 

Regeringen har ytterligare skärpt rekommendationerna för att begränsa smittspridningen av Covid-19. För allmänna sammankomster gäller kortfattat följande:

 • *Om inte vaccinationsbevis används kan maximalt 50 personer samlas inomhus. 
 • *Om vaccinationsbevis används får upp till 500 personer samlas.
 • *Alla inomhusarrangemang, oavsett vaccinationsbevis eller inte, behöver säkerställa nedanstående:  
  • Deltagarna måste ha en anvisad sittplats. Vid gudstjänst finns dock undantag för att stå upp vid anvisad plats, till exempel under mässan. 
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst åtta personer. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta ska arrangören dela upp sällskapet. 
  • Sällskapet ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Denna och ovanstående åtgärder är dock inte nödvändiga om vaccinationsbevis används för samtliga personer på sammankomsten. 

Från den 12 januari gäller också att vid privata tillställningar i hyrda/allmänna lokaler får maximalt 20 personer delta. 

EFS och Salts uppmaning utifrån den nya lagen

EFS är med i Sveriges kristna råd där vi som kyrkor tillsammans resonerat om gemensamma förhållningssätt och avväganden vad gäller vaccinationsbevis. Utifrån det har EFS och Salt kommit fram till följande:

EFS och Salt uppmanar föreningar att inte införa användandet av vaccinationsbevis med tillhörande ID-kontroll som smittskyddsåtgärd vid gudstjänster  då det kan anses vara en inskränkning av religionsfriheten. EFS och Salt vill också värna och välkomna grupper av människor som inte kan eller bör identifiera sig, t ex papperslösa eller människor som lever under skyddad identitet.

EFS och Salt vet att det finns föreningar och samarbetskyrkor som avser att använda vaccinationsbevis i samband med gudstjänst. Vårt förslag är då att fira  två gudstjänster, en gudstjänst utan kontroll av vaccinationsbevis och en gudstjänst med kontroll av vaccinationsbevis. Det är viktigt att det lokala sammanhanget är tydlig i annonseringen av gudstjänsten vad som gäller. 

EFS och Salt uppmanar utifrån detta till följande

 • Att församlingar och föreningar undersöker sätt att säkerställa smittsäkra samlingar utan krav på uppvisat vaccinationsintyg.
 • De sammanhang som beslutar att använda sig av vaccinationsintyg uppmanas att också erbjuda andra mötesplatser där detta inte är nödvändigt.
 • Att föreningar fortsatt följer de rekommendationer och direktiv som finns samtidigt som man är kreativ i att erbjuda mötesplatser för olika typer av åldrar samt livssituationer. 
 • Att säkerställa att maximalt 20 personer deltar vid uthyrning för privata arrangemang, t ex dopkaffe eller begravningskaffe. Det är uthyrarens ansvar att denna restriktion efterlevs.  
 • Att inte ställa in utan ställa om – så att evangeliet fortsätter nå fram oavsett hur många som fysiskt kan delta i verksamheten!
 • Att fortsätta fira mässa! Rådgör gärna med din regionala missionsledare för att säkerställa hur nattvard kan firas på ett smittsäkert sätt. 

Att tänka på om vaccinationsintyg används

Vid användning av vaccinationsintyg krävs dokumenterade rutiner och korrekt handhavande enligt DIGGs rekommendationer. Se https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer.
Detta innebär för EFS och Salts verksamhet att exempelvis gudstjänstvärdar måste vara utbildade i att korrekt kunna granska och scanna vaccinationsintyg. Det behövs också utformas rutiner för hur man avvisar personer vid dörren. Mer information finns på DIGGs hemsida på länken ovan. 

Ovaccinerade deltagare och anställda i lokala föreningar

I vår verksamhet och närhet finns personer som inte är vaccinerade. EFS stämmer in i Folkhälsomyndighetens uppmaning att den som kan vaccineras bör vaccinera sig. Samtidigt kan det finnas många olika skäl till varför man inte blivit vaccinerad. 

Som kyrka och i vårt uppdrag att ge evangeliet till hela Guds skapelse vill vi värna om de minsta och erbjuda trygga miljöer. För att hitta ett bra sätt att förhålla oss till varandra inom föreningarna kan det behövas samtal kring hur ovaccinerade kan tjäna och delta i verksamheten.

Vi uppmuntrar dig som anställd och som inte är vaccinerad att samtala med din arbetsledare och regionala missionsledare om hur arbetsuppgifter kan utföras och missionsuppdraget förverkligas på ett så tryggt sätt som möjligt. Det kan efter samtal bli tal om förändrade arbetsuppgifter för den som är anställd och ovaccinerad. Den som är ovaccinerad bör också vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Barn- och ungdomsverksamhet

Salt och EFS vill under alla omständigheter värna om barns och ungdomars väl. Våra lokala ledare gör ett stort jobb med att anpassa verksamheten så långt det är möjligt, för att fortsätta ge unga möjligheter att växa i tro tillsammans. Detta är vi tacksamma för. En stor utmaning är att göra kloka avvägningar utifrån nuläget med covid-19. Vi ser att större arrangemang ökar risken för smittspridning, samtidigt som vi vill tro att vår verksamhet för barn och ungdomar främjar både psykisk, fysisk och andlig hälsa. 

Läger

Den 21 december meddelade regeringen på en presskonferens att läger inomhus tyvärr behöver ställas in, även för barn och unga. Denna avrådan gäller fortsatt. För EFS och Salt innebär det att vi med sorg behöver meddela att vi inte kan arrangera läger inomhus under denna period. 

Löpande verksamhet

Ordinarie verksamhet för barn och ungdomar bedöms kunna fortsätta, om åtgärder tas för att minska smittspridningen. För offentliga arrangemang för barn eller ungdomar gäller i övrigt de rekommendationer som beskrivits ovan.

Till alla barn- och ungdomsledare vill EFS och Salt hälsa att vi önskar stå tillsammans i dessa utmaningar. Vi ber för er och för våra barn och ungdomar. 

Vad gäller vid nattvardsfirande?

Vid nattvard behövs tydliga instruktioner kring hur utdelandet går till så att avståndet mellan sällskap upprätthålls under hela mässan. Vi rekommenderar att celebranten tar brödet, doppar i vinet och placerar i kommunikantens hand.

Regionalt

Varje region/landsting har möjligheten att utifrån regional nivå av smittspridning eller andra förutsättningar skärpa de nationella riktlinjerna ytterligare. Därför uppmanar EFS varje sammanhang att noga studera riktlinjerna från sin region.

All information samt även alla regionala restriktioner finns på krisinformation.se.

Tips på länkar

Information från stat och region

www.krisinformation.se

www.1177.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

Information från kyrkorna

www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset

www.svenskakyrkan.se/corona

Övriga frågor/kontakt

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. Vi fortsätter följa den rådande utvecklingen noggrant.

Uppdaterat 211221

Från den 23 december gäller nya restriktioner som dessvärre berör lägerverksamhet och antal personer för inomhusarrangemang. Detta är EFS och Salts rekommendationer för lokala sammanhang. Texten uppdateras löpande.

Ny lag från 23 december

Regeringen har beslutat om en ny lag för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Lagen innebär tvingande smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 21 till maximalt 500 personer. Lagen möjliggör vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Lagen innebär att inomhusarrangemang med fler än 20 personer som inteanvänder vaccinationsbevis måste vidta särskilda smittskyddsåtgärder enligt nedan:

 • Deltagarna måste ha en anvisad sittplats. Vid gudstjänst finns dock undantag för att stå upp vid anvisad plats, till exempel under mässan. 
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst åtta personer. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta ska arrangören dela upp sällskapet. 
 • Sällskapet ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Denna och ovanstående åtgärder är dock inte nödvändiga om vaccinationsbevis används för samtliga personer på sammankomsten. 
 • Att vi tyvärr behöver avstå från att arrangera läger inomhus så länge detta avråds, i nuläget t.o.m. den 16 januari.

EFS och Salts uppmaning utifrån den nya lagen

EFS är med i Sveriges kristna råd där vi som kyrkor tillsammans resonerat om gemensamma förhållningssätt och avväganden vad gäller vaccinationsbevis. Utifrån det har EFS och Salt kommit fram till följande:

EFS och Salt uppmanar föreningar att inte införa användandet av vaccinationsbevis med tillhörande ID-kontroll som smittskyddsåtgärd då det kan anses vara en inskränkning av religionsfriheten. EFS och Salt vill också värna och välkomna grupper av människor som inte kan eller bör identifiera sig, t ex papperslösa eller människor som lever under skyddad identitet.

EFS och Salt uppmanar utifrån detta till följande

 • Att församlingar och föreningar undersöker sätt att säkerställa smittsäkra evenemang utan krav på uppvisat vaccinationsintyg.
 • De sammanhang som beslutar att använda sig av vaccinationsintyg uppmanas att också erbjuda andra mötesplatser där detta inte är nödvändigt.
 • Att föreningar fortsatt följer de rekommendationer och direktiv som finns samtidigt som man är kreativ i att erbjuda mötesplatser för olika typer av åldrar samt livssituationer. 
 • EFS och Salt vill uppmana våra kyrkor och föreningar att inte ställa in utan ställa om – så att julens viktiga budskap når fram oavsett hur många som fysiskt kan delta i verksamheten!

Ovaccinerade deltagare och anställda i lokala föreningar

I vår verksamhet och närhet finns personer som inte är vaccinerade. EFS stämmer in i Folkhälsomyndighetens uppmaning att den som kan vaccineras bör vaccinera sig. Samtidigt kan det finnas många olika skäl till varför man inte blivit vaccinerad. 

Den statistik som finns visar att den som inte är vaccinerad har en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Som kyrka och i vårt uppdrag att ge evangeliet till hela Guds skapelse vill vi värna om de minsta och erbjuda trygga miljöer. För att hitta ett bra sätt att förhålla oss till varandra inom föreningarna kan det behövas samtal kring hur ovaccinerade kan tjäna och delta i verksamheten.

Vi uppmuntrar dig som anställd och som inte är vaccinerad att samtala med din arbetsledare och regionala missionsledare om hur arbetsuppgifter kan utföras och missionsuppdraget förverkligas på ett så tryggt sätt som möjligt. Det kan efter samtal bli tal om förändrade arbetsuppgifter för den som är anställd och ovaccinerad. Den som är ovaccinerad bör också vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Barn- och ungdomsverksamhet

Salt och EFS vill under alla omständigheter värna om barns och ungdomars väl. Våra lokala ledare gör ett stort jobb med att anpassa verksamheten så långt det är möjligt, för att fortsätta ge unga möjligheter att växa i tro tillsammans. Detta är vi tacksamma för. En stor utmaning är att göra kloka avvägningar utifrån nuläget med covid-19. Vi ser att större arrangemang ökar risken för smittspridning, samtidigt som vi vill tro att vår verksamhet för barn och ungdomar främjar både psykisk, fysisk och andlig hälsa. 

Läger
Den 21 december meddelade regeringen på en presskonferens att läger inomhus tyvärr behöver ställas in, även för barn och unga. Denna avrådan gäller i nuläget t.o.m. 16 januari. För EFS och Salt innebär det att vi med sorg behöver meddela att vi inte kan arrangera läger under denna period.

Löpande verksamhet
Ordinarie verksamhet för barn och ungdomar bedöms kunna fortsätta, om åtgärder tas för att minska smittspridningen. För offentliga arrangemang för barn eller ungdomar gäller i övrigt de rekommendationer som beskrivits ovan.

Till alla barn- och ungdomsledare vill EFS och Salt hälsa att vi önskar stå tillsammans i dessa utmaningar. Vi ber för er och för våra barn och ungdomar. 

Vad gäller vid nattvardsfirande? 

Vid nattvard behövs tydliga instruktioner kring hur utdelandet går till så att avståndet mellan sällskap upprätthålls under hela mässan. Vi rekommenderar att celebranten tar brödet, doppar i vinet och placerar i kommunikantens hand.

Regionalt

Varje region/landsting har möjligheten att utifrån regional nivå av smittspridning eller andra förutsättningar skärpa de nationella riktlinjerna ytterligare. Därför uppmanar EFS varje sammanhang att noga studera riktlinjerna från sin region.

All information samt även alla regionala restriktioner finns på krisinformation.se.

Tips på länkar

Information från stat och region

www.krisinformation.se

www.1177.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

Information från kyrkorna

www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset

www.svenskakyrkan.se/corona

Övriga frågor/kontakt

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. Vi fortsätter följa den rådande utvecklingen noggrant.

Uppdaterat 21126

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag antagit en lag om förstärkta smittskyddsåtgärder som gäller från den 1 december 2021. Detta är EFS och Salts rekommendationer för lokala sammanhang.

Ny lag från 1 dec Regeringen har beslutat om en ny lag för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Lagen inför tvingande smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer. Lagen möjliggör vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Lagen innebär att inomhusarrangemang med fler än 100 personer som inte använder vaccinationsbevis måste vidta särskilda smittskyddsåtgärder enligt nedan:

 • Deltagarna måste ha en anvisad sittplats.
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst åtta personer. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta ska arrangören dela upp sällskapet. 
 • Sällskapet ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

*Ovanstående åtgärder är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används för samtliga personer på sammankomsten. 

EFS och Salts uppmaning utifrån den nya lagen

EFS och Salt uppmanar föreningar att inte införa användandet av vaccinationsbevis med tillhörande ID-kontroll som smittskyddsåtgärd då det kan anses vara en inskränkning av religionsfriheten. EFS och Salt vill också värna grupper av människor som inte kan eller bör identifiera sig, t ex papperslösa eller människor som lever under skyddad identitet och välkomna dessa till vår verksamhet. 

EFS och Salt uppmanar utifrån detta till följande

 • Att församlingar och föreningar undersöker sätt att säkerställa smittsäkra evenemang utan krav på uppvisat vaccinationsintyg.
 • Att anordna de sammankomster som samlar färre än 100 personer . 
 • De sammanhang som beslutar att använda sig av vaccinationsintyg uppmanas att också erbjuda andra mötesplatser där detta inte är nödvändigt.
 • Att föreningar att fortsatt följer de rekommendationer och direktiv som finns samt att vara kreativa i att erbjuda mötesplatser för olika typer av åldrar samt livssituationer. 
 • Att frimodigt stå upp för att kyrkan genom budskapet om Jesus har det viktigaste budskapet för varje enskild människa i varje tid och situation.
 • EFS och Salt vill uppmana våra kyrkor och föreningar att inte ställa in utan ställa om – oavsett hur många som fysiskt kan delta i verksamheten!

Vad gäller vid nattvardsfirande? 

Vid nattvard behövs tydliga instruktioner kring hur utdelandet går till så att avståndet mellan sällskap upprätthålls under hela mässan. Vi rekommenderar att celebranten tar brödet, doppar i vinet och placerar i kommunikantens hand.

Regionalt

Varje region/landsting har möjligheten att utifrån regional nivå av smittspridning eller andra förutsättningar skärpa de nationella riktlinjerna ytterligare. Därför uppmanar EFS varje sammanhang att noga studera riktlinjerna från sin region.

All information samt även alla regionala restriktioner finns på krisinformation.se.

Tips på länkar

Information från stat och region

www.krisinformation.se

www.1177.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

Information från kyrkorna

www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset

www.svenskakyrkan.se/corona

Övriga frågor/kontakt

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. Vi fortsätter följa den rådande utvecklingen noggrant. 

Uppdaterat 200328

Sverige kristna råd har kommit tut med ett pressmeddelande rörande de nya riktlinjerna från staten.

Läs pressmedelande på SKR

Uppdaterat 200327

Till alla anställda och ordförande i föreningarna, samt det regionala utskottet.Vi har idag mottagit beskedet att sammankomster endast får ske om antalet deltagare inte överstiger 50 personer. Detta är den legala gränsen. Jag vill betona att vi inte skall stirra för mycket på siffran 50, utan förstå andemeningen i denna begränsning. Tanken med alla begränsningar är, som vi vet vid det här laget, att minska smittspridningen generellt men framför allt bland äldre. Vi håller oss i Sydsverige till den rekommendation som ges från EFS Riks. Denna uppdateras på efs.nu och jag kopierar nedan texten som lagts ut för en stund sedan. Se noga över vad i er förenings verksamhet som behöver justeras och försök att skapa kreativa lösningar på hur ni kan ses för att be och kommunicera. Nät-sammankomster fungerar allt bättre. Det är ett bra verktyg för att be i grupp. Hemgrupper är ännu så länge också ett bra sätt att träffas.Gudstjänster kommer att finnas på EFS Play, men också sändas från olika lokala församlingar i Sydsverige och Sverige i stort.Fortsatt gäller som Folkhälsomyndigheten alltid understryker. stanna hemma om du känner symtom, låt det gå två dygn utan symtom innan du träffar andra, tvätta händerna länge och noga. Och för allt Guds folk, följ Paulus råd: Be ständigt!

EFS Sydsverige följer som alla andra utvecklingen kring Covid-19 viruset. I stort följer vi riktlinjerna från EFS centralt, Svenska kyrkan och folkhälsomyndigheten. Som kristna är det självklart att värna de svaga och utsatta i samhället. I den rådande situationen handlar det om att följa allmänna råd och beslut från regering och myndigheter. Samtidigt vill vi uppmana till lugn och sunt förnuft. Vi vill fortsätta förmedla och erbjuda hopp, tröst och frälsning.

Nedan finner du tre länkar som kan ge vägledning och tips för dig som person och er som gemenskap. De lokala grupperna, föreningarna och samarbetskyrkorna inom EFS Sydsverige är fria att anpassa sin verksamhet efter lokala behov så kolla med din lokala gemenskap hur verksamheten påverkas.

Låt oss fortsätta be för de som drabbats av viruset eller är rädda för det. Låt oss fortsätta be för vishet och lugn hos de som tar beslut kring åtgärder i kyrka och samhälle. Och låt oss fortsätta be att människor får möta Jesus Kristus.

Här finner du riktlinjer från EFS centralt
Här finner du riktlinjer från Svenska kyrkan
Här finner du hjälp och tips från Folkhälsomyndigheten