EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vår vision är:
Människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

Vill läsa mer om EFS klicka här
Du hittar lediga tjänster i EFS i Sydsverige här.

EFS Sydsverige

EFS i Sydsverige bildades 1997 då de två EFS-distrikten ”EFS i Västra Skåne” och ”EFS i Östra Skåne och Blekinge” slogs ihop. De båda tidigare distrikten hade i sin tur sin grund i de äldre regionala strukturerna ”Västra Skånes Missionsförening” (bildad 1856) och ”Centralföreningen för Södra Skånes evangelisk-lutherska missionsföreningar” respektive ”Kristianstads Traktatsällskap” (bildat 1855).

Regionen…

  • är den struktur inom vilken EFS missionsföreningar i Skåne och Blekinge samarbetar.
  • består för närvarande av ungefär 45 missionsföreningar, med ca 2.000 direkta medlemmar. I missionsföreningarnas olika verksamheter engageras varje år ca 7.000 personer. Av regionens missionsföreningar är sex samarbetskyrkor med Svenska kyrkan som samarbetspartner. Det finns även några föreningar som arbetar i samverkan med Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan.
  • leds av ett utskott som består av fem-nio ledamöter. Utskottet är utsedd av EFS Sydsveriges regionala mötesplats till vilket anslutna föreningar sänder ombud. Vid mötesplatsen tas även beslut om budget och verksamhetsplan för regionens gemensamma arbete.
  • har sitt kansli i Hässleholm. På kansliet finns förutom regional missionsledare, organisationssekreterare, barn- och ungdomsorganisationen Salts regionalt anställda samt kommunikatör.
  • arbetar med allt sådant som de enskilda missionsföreningarna saknar resurser för att själv kunna göra. Därför arbetar EFS Sydsverige med konfirmandarbete, läger, konferenser och personalärenden. EFS Sydsverige har även en stödfunktion med uppgiften att inspirera och utveckla arbetet i missionsföreningarna.

EFS Sydsverige har ett regionalt utskott och en styrelse.

Läs mer om råden och deras arbete här:
Verksamhetsråd
Ekonomiråd
Personalråd

Missionsföreningar

Missionsföreningen är ryggraden i EFS. Det är i missionsföreningen som de flesta av EFS medlemmar finns och det är också där som det mesta av EFS verksamhet bedrivs.

I stadgarna för missionsföreningen står det att föreningen har i uppgift att:

  • befästa och fördjupa medlemmarnas tro,
  • hjälpa andra att tro,
  • inspirera medlemmarna till vittnesbörd och tjänst i församlingslivet och i samhället.

Dessa tre uppgifter försöker missionsföreningen fullfölja genom den verksamhet som föreningen bedriver. Verksamheten kan se väldigt olika ut på olika platser beroende på behoven i föreningen och i omgivningen. I föreningen finns oftast mindre grupper som vänder sig särskilt till till exempel barn, ungdomar, äldre och musiker.

Är du med i en missionsförening redan så kan du fråga missionsföreningens ordförande hur just din förening arbetar med att fullfölja uppgiften ovan. Du kan också fråga vad du kan bidra med.

Är du inte medlem i en missionsförening men är intresserad av att veta mer, så kan du kontakta EFS Sydsveriges kansli för att få reda på vart din närmaste missionsförening finns.

EFS Sydsverige & Svenska kyrkan i Lunds stift

EFS är ingen frikyrka utan är en del av Svenska kyrkan. Allt EFS arbete betraktas som en del av Svenska kyrkans arbete, om än bedrivet under självständiga former. Eftersom EFS på många sätt påminner om frikyrkorörelsen, såväl vad gäller spiritualitet som verksamhetsformer, så har EFS en unik roll som ekumenisk brobyggare.

EFS har alltid varit en del av Svenska kyrkan. 1989/1990 bekräftades detta förhållande i ett samverkansavtal där det bland annat står:

Svenska kyrkan och EFS förnyar ömsesidigt sin gemenskap i en och samma kyrka med full andlig enhet och solidaritet. Svenska kyrkan erkänner fullt ut det arbete som EFS bedriver som en del av kyrkans arbete. EFS å sin sida bekräftar sin samhörighet med Svenska kyrkan.

Detta avtal fick bland annat till följd att EFS predikanter vigdes till präster i Svenska kyrkan, dock med förbehållet att de utövar sitt ämbete inom EFS.

Andra uttryck för detta förhållande är att sex av regionens missionsföreningar, som nämnts ovan, verkar inom ramen för samarbetskyrkor tillsammans med Svenska kyrkans församlingar. Representanter för EFS Sydsverige och Lunds stift träffas även regelbundet i samarbetsrådet EFS Sydsverige/Svenska kyrkan i Lunds stift där gemensamma angelägenheter behandlas.

Förutom dessa överläggningar på regions-/stiftsnivå finns även nationella samarbetsorgan och lokalt sker samtal, samordning och samverkan mellan respektive EFS missionsförening och Svenska kyrkans församling.

Vi tror att det i framtidens kyrka behövs folkrörelser som med Kristus i centrum bekräftar och bemyndigar den enskilde kristne till delaktighet. Det uppdrag som EFS är bärare av är tillämpbart långt utanför det EFS som finns idag. Vi behöver därför koncentrera oss på att främja utveckling och nyetableringar.