Statsbidrag

Statsbidrag EFS Sydsverige

Fördelningsprinciper

Allmänt
Statsbidragen erhålls från staten för genomförd verksamhet inom distriktets verksamhetsområde.

Fördelning genom ansökan
Missionsförening inom EFS Sydsveriges verksamhetsområde kan söka bidrag till sin nysatsning. Ansökningarna ska vara inlämnade till kansliet senast den 1 mars det verksamhetsår som ansökningen avser.

Ansökningen ska omfatta en beskrivning av verksamheten som ansökan avser samt även innehålla en budget. Verksamhet som kan beviljas bidrag är verksamhet relaterad till missionsföreningens nysatsning.
Beslut om beviljande av bidrag tas av EFS Sydsveriges styrelse. Av de totalt erhållna statsbidragen kan maximalt 75 % fördelas till olika ansökningar.

Allmän fördelning
Missionsföreningarna inom EFS Sydsveriges verksamhetsområde erhåller en generell fördelning av statsbidragen i relation till den inrapporterade verksamheten.
EFS Sydsveriges styrelse beslutar hur stor del av de totala statsbidragen som fördelas allmänt. Dock ska minst 25 % av bidragen fördelas enligt detta. Beslut om fördelning ska tas årligen senast den 1 juni.